Tüzük Ve Yönergeler

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Tüzüğe pdf formatında ulaşmak için lütfen tıklayınız

MADDE 1- Derneğin adı “Tıbbi Genetik Derneği” dir.

Derneğin Merkezi :

MADDE 2- Derneğin merkezi, Ankara’dadır.

Derneğin Amacı :  

MADDE 3- Tıbbi Genetik alanında çalışanları bir araya getirmek,  sorunlarını birlikte ele almak, üyeler arası dayanışmayı sağlamak, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının hazırlanması ve eşdeğerliği üzerinde çalışmak, üyelerin uluslararası kurumlarla aralarındaki haberleşmeyi gerçekleştirmek, konferans, sempozyum, seminer, kongre ve yayın gibi etkinlikler yapmak, insan genetiği konusunda araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmak, bu çalışmaların sonucunda topluma sunulan Genetik Tanı ve Tedavi hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak, tıbbi genetik alanında çalışan tıbbi genetik alanında çalışanları  yurt içi ve yurt dışında her alanda temsil etmek ve tıbbi genetik alanını  halka tanıtmak, toplumun genetik hastalıklar konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasını  gerçekleştirmektir.

MADDE 4- Dernek yukarıdaki maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için toplantılar, gösteriler, geziler gibi sosyal etkinlikler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir, yayında bulunabilir, arşiv oluşturabilir. Mezuniyet sonrası kurs ve hizmet içi eğitim programları hazırlayıp uygulayabilir, plan ve proje yaptırabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir, sonucunu uygulayabilir, taşınmaz mal edinebilir ve satabilir. Taşınmaza ait her türlü ayni hak kurabilir veya devralabilir. Dernek etkinliklerinde kullanılmak üzere her türlü bağış kabul edebilir. Yasalar gereğine uygun olarak dernek, uluslararası benzer bilimsel kuruluşlar ile işbirliği yapabilir. Dernek yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletme yahut her türlü şirket kurabilir, mevcut şirketlere ortak olabilir, hisselerini devralabilir veya devredebilir. Bu kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Dernek siyasetle uğraşmaz, bu yolda hiçbir siyasi örgütü veya partiyi destekleyemez, siyasi demeç ve siyasi beyanatta bulunamaz. Üyeler arası sosyal dayanışma sağlamak ve geliri dernek etkinliklerinde kullanılmak üzere lokal işletebilir; tüketici sandığı kurabilir.

Dernek Kurucuları :

MADDE 5- Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslekleri, ikametgahları ve tabiyetleri aşağıdadır;

İsim /  Soyadı                                                                                         Adres
Prof. Dr. Ergül TUNÇBİLEK                    Boğaz Sok. 4/12  06700 G.O.P./ANKARA
Prof. Dr. Işık BÖKESOY                          Boğaz Sok. 19/16  06700 G.O.P./ANKARA
Prof. Dr. Memnune Yüksel APAK                         Hüsrev Gerede Cad. 68/1, Teşvikiye/ISTANBUL
Prof. Dr. Nurettin BAŞARAN                    Arifiye Mah. 2 Eylül Cad. Yediler Sok. 2/10 ESKISEHIR
Prof. Dr. B. Sıtkı ŞAYLI                          Büklüm Sokak 95/7 Kavaklıdere/ANKARA
Prof. Dr. Sevim BALCI                            Kıbrıs Sokak. 17/6 Aşağı Ayrancı/ANKARA
Prof. Dr. Asım CENANİ                          Ataköy Emlakbank Bl. 12/25, Ataköy/ISTANBUL
Prof. Dr. Güven LÜLECİ                          Fevzi Çakmak Cad. 61/9, ANTALYA

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

Üye Olma Hakkı :

MADDE 6- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş Tıbbi Genetik alanında çalışanlar (asil ve onur üyesi kapsamı içinde yer alanlar) Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen sürekli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile Derneğe üye olabilir. Üyeliğe kabul Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Yönetim Kurulu red kararlarında gerekçe göstermek zorunda değildir. Türk vatandaşı olmayanlar ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip iseler üye alınabilirler. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Derneğin 2 tür üyesi vardır ;

1- Asil üye :  Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nda uzmanlık, yüksek lisans ve/veya doktora; Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve/veya doktora; Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yüksek lisans ve /veya doktora yaptığını gösteren belgeye sahip olan kişileri ve Cocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan klinik genetik alanında deneyimleri olanlar ile tıbbi genetik uzmanlık ve doktorası eğitim sürecinin ilk yılını tamamlamış olanları  tanımlar.

2- Onur üyesi :  Dernek Kurucu veya Asil üyesinin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile seçilen üyeleri tanımlar.

Üyelikten Çıkma :

MADDE 7- Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

MADDE 8- Üyelikten çıkarılma için;

a) Yasalarla üyelik hakkının kaldırılması,

b) Dernek tüzük hükümlerine uymaması,

c) Dernek üyeliği ile bağdaşmayan, insanlık haysiyet ve şerefini zedeleyen hareketlerde bulunmuş olması,

d) Üyelik aidatını 2 yıl ödememiş olması  

Yukarıdaki “a” ve “b” şıkları Yönetim Kurulu Kararı ile, “c” ve “d” şıkları ise Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul’un kararı ile tespit edilir.

Üyelik Hakları :

MADDE 9- Asil üyelerin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Asil üyeler aidatlarını düzenli ödemekle yükümlüdürler. Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.

Derneğin Organları :

MADDE 10- Dernek aşağıdaki organları ile çalışmalarını yürütür.


a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Tıbbi Genetik Uzmanlık Yeterlik  Genel Kurulu

e) Tıbbi Genetik Doktora ve Bilim Uzmanlığı Eğitimi Kurulu

Dernekte Genel Kurul’un onayı ile başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

DERNEK GENEL KURULU’NUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Kuruluş Şekli :

MADDE 11- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Toplanma Zamanı :

MADDE 12- Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü :

MADDE 13- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri :

MADDE 14- Genel Kurul toplantılarının yapılacağı yer toplantı çağrısı ile üyelere duyurulur.

Toplantı Yeter Sayısı :

MADDE 15- Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise toplantı, üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

Toplantının Yapılış Usulü :

MADDE 16- Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 15. Maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum tutanakla tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur . Toplantı Yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi :

MADDE 17 - Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir :

Toplantıda Görüşülecek Konular :

MADDE 18- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL'UN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ

Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri :

MADDE 19- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi,

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,

4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

7. Derneğin uluslararası etkinlikte bulunması, yurt dışındaki Dernek veya Kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

8. Derneğin feshedilmesi,

9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel Kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan isleri görür ve yetkileri kullanır.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri :

MADDE 20 - Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanmış olan üye listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onur üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

YÖNETİM KURULU’NUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu’nun Teşkili :

MADDE 21- Yönetim Kurulu, yedi asil ve yedi yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.

Her asil üye aday olma hakkına sahiptir. Aday olmak isteyen üyeler Genel Kurul’da doğrudan adaylığını ilan eder. Genel Kurul’a katılamayan ancak Yönetim Kurulu’na aday olmak isteyen üyeler aday olmak istediğini belirten Niyet Mektubu’nu Genel Kurul öncesi üyelere ve Yönetim Kurulu’na dilekçe, elektronik posta vb ile iletir.

Genel Kurulda aksine bir karar alınmamışsa seçim gizli oy esasıyla yapılır.

Görev süresi 3 yıldır.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Üye’yi belirler.

Yönetim Kurulu gerekli zamanlarda, yılda en az 5 kere önceden kararlaştıracağı belirli yer, gün ve saatte toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri :

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir :

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak. Ayrıca, yıllık aidat ve derneğe giriş ücretini saptamak,

3- Danışma kurulunu belirlemek,

4. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Dernek Başkanı :

MADDE 22- Dernek Başkanı, derneğin bilimsel ve idari temsilcisidir. Yönetim Kurulu ve bilimsel toplantılara başkanlık eder. Bilimsel toplantı gündemlerinin düzenlenmesinde genel sekreterle birlikte çalışır. Sayman, dernek başkanının ortak sorumluluğu ile harcamalar yapar.

Başkan Yardımcısı :

MADDE 23- Başkan Yardımcısı, Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet eder.

Genel Sekreter :

MADDE 24 -

1. Derneğe ait tüm yazışmaları yönetir,

2. Derneğin bilimsel çalışma programlarını başkanla birlikte hazırlar,

3. Yıllık Genel Kurul toplantısına derneğin çalışmaları ile ilgili rapor sunar,

4. Derneğe üye kayıt işlemlerini yürütür.

Sayman :

MADDE 25-

1. Derneğin her türlü hesap islerini yürütür,

2. Bu konuda gerekli defter ve belgeleri düzenler,

3. Başkan onayı ile dernek harcamalarını yapar. Bu giderlerden başkan ve sayman ortak olarak sorumludur. Dernek parası Yönetim Kurulu kararı ile ulusal bankalardan birine dernek adına açılan hesapta saklanır. Sayman üzerinde dernek parasından, miktar Yönetim Kurulu’nca günün koşullarına göre belirlenmek koşulu ile nakit para bulundurabilir.

Yetki Belgesi :

MADDE 26 - Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişi ve/veya kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.

Yetki belgelerinin süresi, Yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen Yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek Yönetim Kurulu’na bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Yönetim Kurulu'nun Yedek Üyelerle Tamamlanması:  

MADDE 27- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu veya denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri :

MADDE 28- Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurul’ca seçilir. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Tıbbi Genetik Uzmanlık Yeterlik  Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri :

MADDE 29 : Tıbbi Genetik Uzmanlık Yeterlik  Genel Kurulu : Tıbbi genetik alanında doktora ve/veya uzmanlığını tamamlamış tıp hekimleri ile tıp fakültelerinin Tıbbi genetik Anabilim dallarında  öğretim üyesi asıl kadrosunda olan veya görevlendirilmesi olan  profesör ve doçentler  Tıbbi Genetik Uzmanlık Yeterlik  genel kurulunun doğal üyesidir.  Uzmanlık öğrencisi olanlar  ile farklı uzmanlık alanları olan ve eğitim kurumlarında görev yapmayanlar bu kurulda yer alamazlar. Bu kurulun alt kurulları yürütme kurulu, akreditasyon kurulu, eğitim programlarını geliştirme komisyonu, sınav komisyonu ve eğitim üst kuruludur. Yeterlik kurulu ve alt kurullarının yapılanması Türk Tabipler Birliğinin örnek yönergesi esas alınarak   Tıbbi Genetik Uzmanlık eğitimi kurultayında  hazırlanmış ve 29. Haziran .2009 tarihli genel kurulda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.    

KOMİSYONLARIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 30- Kongre Düzenleme Komisyonu

A-Bilimsel Program Komisyonu :

Ulusal kongre ve sempozyumların bilimsel programını düzenlemekle sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az 7 üyeden oluşur. Komisyon Başkanı’nı Yönetim Kurulu belirler.

B-Kongre Organizasyon Komisyonu :
Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından belirlenir. Dernek  Kongre, Sempozyum ve diğer bilimsel toplantıların yapılacağı merkezin fiziksel koşullarını (yer-salon) ve bütçesini belirler. Organizasyon şirketleri ile bağlantı kurar. Kongre’nin mali sorumluluğunu yüklenir. Kongre bütçesi Dernek Sayman’lığı tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu Saymanı Komisyon’un doğal üyesidir. Gerçekleştirilecek kongrelerin organizasyon sorumluluğu ve yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Aktif çalışmayan üyelerin komisyon üyelikleri sonlandırır. Kongre, Sempozyum, kurslardan ve her türlü aktiviteden elde edilen kar, Tıbbi Genetik Derneğine aittir.

MADDE 31- Ulusal Genetik Politikası Komisyonu :

Ülkemizde genetik hastalıklara yaklaşım, tanı ve izlem programlarının oluşturulması, genetik tanı ve araştırmalarda izlenecek ulusal politikaların üretilmesi konusunda dernek adına Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu  ile koordineli bir biçimde çalışmalar yapar.

Klinik Genetik, Sitogenetik, Moleküler Genetik, Biyokimyasal Genetik alanlarında çalışan ikişer ve Popülasyon Genetiği alanında çalışan 1 dernek üyesi, 1 Hukukçu, 1 Tıbbi Etik uzmanı, 1 Halk Sağlığı uzmanı ve 1 Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışan Tıbbi Genetik uzmanı olmak üzere  13 üyeden oluşur. Komisyon üyelerinden en az birisi özel hastane veya laboratuarlarda çalışan bir üye olmalıdır. Yönetim Kurulu tarafından 3 yıl için seçilir. Aktif çalışmayan üyelerin komisyon üyelikleri Yönetim Kurulu tarafından sonlandırır.

Gerek görülen durumlarda Yönetim Kurulu farklı alanlarda iletişim kurulması ve çalışma yapılması için görevlendirme yapabilir.

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi :

MADDE 32- Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetleme  kurullarına  seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Şube :

MADDE 33- Derneğin şubesi yoktur.

Yıllık aidat miktarı :

MADDE 34- Giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarlarını arttırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. 2 yıllık geçerli olan aidat miktarını belirler.

Derneğin Gelirleri :

MADDE 35- Derneğin gelir kaynakları ;

Üye aidatı, Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen kongre, sempozyum, kurs, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, kongre, mezuniyet sonrası ve yardımcı personel eğitim programları gibi etkinliklerden sağlanan gelirler, Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, Bağışlar ve yardımlar, Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. Dernek, sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn, faiz veya başka adlarla üyelere aktarmaksızın üyelerin yiyecek, giyecek, temizlik gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurabilir.
Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer Kuruluşlardan yardım alabilmesi için önceden mülki amirliğe bildirimde bulunması gerekir.

Yardım kabul edilemeyecekler :

MADDE 36- Dernek, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalardan, ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen Kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Defter ve Kayıtlar :

MADDE 37- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar :

Üye Kayıt Defteri             : Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.


Karar Defteri       : Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

Evrak Kayıt Defteri            : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.


İşletme Hesabı Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paranın da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

Demirbaş Defteri                : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.


Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 

Defterlerin Tasdiki :

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE 38- Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi gibi harcama belgeleri ile yapılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya Kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Aynı Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya Kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Aynı Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri :

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi :

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi :

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi :

MADDE 39- Derneğin, bir önceki yıla ait etkinlikleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahalli mülki idare amirliğine verilir.

Derneğin İç Denetimi

MADDE 40- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu  tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

MADDE 41- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurul da  tüzük değişikliği oylaması açıkolarak yapılır.

Fesih Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli :

MADDE 42- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un, derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3'ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler tüzüğün 12. Maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığı ve alacaklar, genel kurul kararı ile başka bir bilimsel kurul, kuruluş veya müesseseye devredilir. Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

Kıyasen Uygulanacak Hükümler :

MADDE 43- Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan yerlerde Türk Medeni Kanunu ve diğer genel hükümler uygulanır.